Οι συγκρούσεις υπάρχουν στην ζωή μας, στις οικογενειακές σχέσεις, στις εμπορικές μας συναλλαγές, ανάμεσα στους καταναλωτές και στις εταιρίες είτε είναι εμπορικές είτε Τραπεζικά Ιδρύματα, στην μισθωτική σχέση, μέσα στον εργασιακό χώρο, μέσα από κληρονομικές διαφορές.
Όταν λοιπόν αντιμετωπίζετε μια διαφορά συνήθως απευθύνεστε στα δικαστήρια για να την λύσετε. Η διαμεσολάβηση είναι ένας άλλος εναλλακτικός τρόπος να επιλύσετε ειρηνικά την διαφορά σας.
Πώς; με την βοήθεια του διαμεσολαβητή και μέσα από μια δομημένη διαδικασία.
Ως διαμεσολαβητής σας βοηθώ να αντιμετωπίσετε την διαφορά, να διαπραγματευτείτε μια συμφωνία και να βρείτε μια κοινά αποδεκτή λύση που να ικανοποιεί τις ανάγκες και τα συμφέροντα σας. Δεν είμαι δικαστής ούτε κριτής, σας διευκολύνω ΕΣΕΙΣ να αποφασίσετε ποια είναι η καλύτερη λύση για την διαφορά σας.
Αν θελήσετε να λύσετε την διαφορά σας με διαμεσολάβηση αρχικά πρέπει να επιλέξετε τον διαμεσολαβητή , είτε μετά από κοινή επιλογή, είτε μετά από αίτηση στην Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης, η οποία με αιτιολογημένη απόφαση επιλέγει για εσάς από την λίστα των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Έπειτα υπογράφεται την συμφωνία υπαγωγής στην διαμεσολάβηση. Οι δικηγόροι σας ετοιμάζουν τα ενημερωτικά σημειώματα και τα στέλνουν στον διαμεσολαβητή, ο οποίος ελέγχει τα έγγραφα και διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή σας.
Μετά πραγματοποιείται μαζί με τον διαμεσολαβητή σας την πρώτη κοινή σας συνεδρία, όπου συνοπτικά παρουσιάζετε τις θέσεις σας. Ακολουθούν ιδιωτικές συνεδρίες του διαμεσολαβητή με καθένα από εσάς, όσες χρειαστεί προκειμένου να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση. Αν τελικά καταλήξετε σε συμφωνία ακολουθεί και δεύτερη κοινή συνεδρία, όπου υπογράφετε όλοι το πρακτικό διαμεσολάβησης, το οποίο συντάσσουν οι δικηγόροι σας. Η συμφωνία αυτή είναι δεσμευτική μόλις την υπογράψετε και εφόσον περιέχει αξίωση καθίσταται τίτλος εκτελεστός μόλις κατατεθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου διενέργειας της διαμεσολάβησης.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η συμφωνία, ο διαμεσολαβητής σας υπογράφει το πρακτικό αποτυχίας και εξακολουθείτε να έχετε την δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια.
Σε κάθε περίπτωση για την διαδικασία της διαμεσολάβησης και για τις όποιες απορίες σας μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν διαμεσολαβητή ή στον δικηγόρο σας.

Γιατί στην διαμεσολάβηση εσείς, τα μέρη, καθορίζεται το αποτέλεσμα της τελικής συμφωνίας και όχι ένας τρίτος, δηλαδή ένας δικαστής.
Γιατί μπορείτε ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία δέσμευση να αποχωρήσετε από την διαδικασία και να επιλέξετε έναν άλλο τρόπο να λύσετε την διαφορά σας.
Γιατί σίγουρα κερδίζετε χρόνο είναι μια συντομότερη διαδικασία από αυτήν της προσφυγής στο δικαστήριο. Γιατί κοστίζει λιγότερο.
Γιατί καθ’όλη την διάρκεια της διαδικασίας της διαμεσολάβησης οτιδήποτε πείτε , όποιες δηλώσεις ή παραδοχές κάνετε δεσμεύεστε και δεσμεύομαι και εγώ ως διαμεσολαβητής από την εμπιστευτικότητα. Έτσι μπορείτε να προστατεύσετε την εικόνα ή την φήμη σας, διότι αποφεύγετε την δημόσια διαδικασία της δίκης.

Με την συμφωνία υπαγωγής ουσιαστικά ξεκινά η διαμεσολάβηση. Είναι μια έγγραφη συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία σας και του διαμεσολαβητή σας, ποιοι θα παρευρίσκονται, την αμοιβή του διαμεσολαβητή, τον χώρο διεξαγωγής, τις νομικές δεσμεύσεις σας κατά την διαδικασία, δηλαδή την ρήτρα εμπιστευτικότητας, την ρήτρα without prejudice, την ουδετερότητα του διαμεσολαβητή, την μη δεσμευτικότητα της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας, το εύρος της διαμεσολάβησης, δηλαδή αν καλύπτει το σύνολο της διαφοράς σας ή συγκεκριμένα ζητήματα.
Η ρήτρα εμπιστευτικότητας εξηγεί πως ότι ειπωθεί στην διαμεσολάβηση είναι εμπιστευτικό και δεν μπορεί να αποκαλυφθεί σε οποιονδήποτε εκτός της διαμεσολάβησης χωρίς την άδεια όλων των μερών εκτός αν υπάρχει υποχρέωση που απορρέει από τον νόμο.
Η ρήτρα without prejudice σημαίνει ότι οποιεσδήποτε προσφορές, παραχωρήσεις και παραδοχές γίνουν κατά την διάρκεια της διαμεσολάβησης δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δικαστήριο, ούτε όσοι μετέχουν στην διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να καταθέσουν ως μάρτυρες σε ένα μελλοντικό δικαστήριο, με τις εξαιρέσεις βέβαια που θέτει ο νόμος.

Από το 19ο αιώνα εμφανίζεται πρώτα στο Ηνωμένο Βασίλειο και λίγο αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες .
Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει η νομοθεσία για την ρύθμιση εργασιακών σχέσεων με την μορφή « Conciliation Act», δηλαδή «Συμβιβαστική Λύση», από το 1896. Το 1974 για την αντιμετώπιση των εργατικών διαφορών, ιδρύεται η «Υπηρεσία Συμβουλευτικής ,Συνδιαλλαγής και Διαιτησίας». Από τις αρχές του 1990 εφαρμόζεται η διαμεσολάβηση στο Οικογενειακό Τμήμα του δικαστικού Συστήματος. Το 1996 δημοσιεύεται η έκθεση Woolf και διαφαίνεται πως η διαμεσολάβηση είναι θεσμός στην Αγγλία και Ουαλία.
Το 1913 ως εναλλακτική επίλυση διαφορών εμφανίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μάλιστα το 1947 συστήνεται η «Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαμεσολάβησης και Συνδιαλλαγής» και από το τότε μέχρι σήμερα ο θεσμός ενισχύεται και αυξάνεται η εφαρμογή του με προγράμματα και διδασκαλία τεχνικών και δεξιοτήτων, σχολικής διαμεσολάβησης, δικαστικής μεσολάβησης, εισαγωγή του θεσμού στις διαφορές από οικογενειακές σχέσεις. Τον Απρίλιο του 1976 λαμβάνει χώρα η διάσκεψη Pound στο St. Paul των ΗΠΑ, όπου στην ατζέντα της υπάρχει και το θέμα συστηματικής πρόβλεψης και σχεδιασμού στην εφαρμογή μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Το αποτέλεσμα ήταν να αλλάξει το αμερικάνικο δικαστικό σύστημα και να δίδει πλέον την δυνατότητα επιλογής του τρόπου επίλυσης των διαφορών.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε, στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999 καλεί τα μέλη της να δημιουργήσουν ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο εναλλακτικής εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και μετά από χρόνιες διαβουλεύσεις και διεργασίες τον Μάιο του 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζει την 2008/52/ Οδηγία, η οποία παρέχει το πλαίσιο για τη διασυνοριακή διαμεσολάβηση καθώς και θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Έτσι πολλά κράτη εναρμονίζουν την νομοθεσία τους με την Οδηγία, το ίδιο κάνει και η Ελλάδα με τον νόμο 3898/2010.
Στην Ελλάδα τροποποιείται ο νόμος το 2018 με τον ν. 4512/2018, ο οποίος εισάγει την υποχρεωτική υπαγωγή στην διαμεσολάβηση σε ορισμένες διαφορές. Με βάση όμως την με αριθμό 34/2018 γνωμοδότηση της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία των σχετικών διαδικασιών, καθώς και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς ανεστάλη η εφαρμογή του ως τον Νοέμβριο του 2019 όταν και ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή, ο νόμος 4640/2019.

Με βάση τον νόμο 4640/2019, ο δικηγόρος σας είναι υποχρεωμένος να σας ενημερώσει εγγράφως για την δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς σας ή μέρους αυτής. Αυτό το ενημερωτικό έγγραφο υπογράφεται από τον δικηγόρο σας και από εσάς. Σε περίπτωση που τελικά προσφύγετε στο δικαστήριο είστε υποχρεωμένοι να το καταθέσετε στο εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί ή με τις προτάσεις το αργότερο μέχρι την συζήτηση της αγωγής σας..
Αν δεν το καταθέσετε η αγωγή σας θα απορριφθεί ως απαράδεκτη.
Μπορείτε να αποφασίσετε να λύσετε την διαφορά σας με διαμεσολάβηση ακόμη και εάν η υπόθεση σας εκδικάζετε στο δικαστήριο. Τότε το δικαστήριο αναβάλλει υποχρεωτικά τη συζήτηση της υπόθεσης σε δικάσιμο μετά την πάροδο τριμήνου και όχι πέρα από εξάμηνο
Στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης με βάση τον νέο νόμο υπάγονται:
α) οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α, β, και γ, της παραγράφου 1, καθώς και εκείνες της παραγράφου 2 του άρθρου 592 Κ.Πολ.Δ.,
β)Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ΄
ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και Πολυμελούς, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
γ)οι διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία των μερών προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα διαμεσολάβησης.

Ο νόμος 4640/2019 εισάγει την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης σε ορισμένες διαφορές πριν την συμφωνία υπαγωγής στην διαμεσολάβηση.
Στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης ως διαμεσολαβητής σας ενημερώνω για την διαδικασία και τις βασικές αρχές που την διέπουν καθώς και την δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς και τις συνέπειες της.
Για να είμαι ο διαμεσολαβητής σας στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης πρέπει να λάβω την έγγραφη έγκρισή σας. Όποιο από τα μέρη ζήτησε την διαμεσολάβηση μου στέλνει, ηλεκτρονικά ή με κάθε πρόσφορο μέσο, αίτημα προσφυγής στην διαμεσολάβηση που περιέχει τα στοιχεία όλων των μερών και το αντικείμενο της διαφοράς και λαμβάνει απόδειξη παραλαβής.
Ως διαμεσολαβητής επικοινωνώ με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά με μαζί σας 5 τουλάχιστον ημέρες πριν την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης και ορίζω την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής αυτής.
Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε 20 ημέρες από την επομένη της αποστολής του αιτήματος προσφυγής. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέρη διαμένει στο εξωτερικό η ως άνω προθεσμία είναι 30 ημερών.
Αφού ολοκληρωθεί η υποχρεωτική αρχική διαμεσολάβηση υπογράφουμε όλοι όσοι συμμετείχαμε στην διαδικασία το πρακτικό αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης, στο οποίο υποχρεωτικά αναγράφετε ο τρόπος με τον οποίο σας γνωστοποιήθηκε η υποχρεωτική αρχική συνεδρία καθώς και η συμμετοχή σας ή μη σε αυτήν.

Αν θελήσετε να προσφύγετε στο δικαστήριο το πρακτικό αυτό πρέπει να το καταθέσετε κατά την συζήτηση μαζί με τις προτάσεις, αλλιώς η αγωγή σας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Το δικαστήριο σε περίπτωση που είσαστε υποχρεωμένοι να προσέλθετε στην αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης και δεν το κάνατε μπορεί να σας επιβάλλει χρηματική ποινή η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 100 ευρώ και μεγαλύτερη από 500 ευρώ.
Αν θελήσετε να συνεχίσετε την διαμεσολάβηση τότε υπογράφετε την συμφωνία υπαγωγής ( σχετικά στο παρακάτω βίντεο). Η διαμεσολάβηση σας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 40 ημερών από την επομένη της λήξης της 20ήμερης προθεσμίας που θέτει ο νόμος για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης.

Στην διαδικασία της διαμεσολάβησης είστε υποχρεωμένοι να παραστείτε με τον δικηγόρο σας . εκτός από τις υποθέσεις που αφορούν στις μικροδιαφορές και στις καταναλωτικές διαφορές. Στην διαδικασία μπορεί να παρίσταται και τρίτο πρόσωπο εφόσον αυτό συμφωνηθεί από όλους.
Στις περιπτώσεις της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης είστε υποχρεωμένοι να παραστείτε με τον δικηγόρο σας.
Στην διαδικασία της διαμεσολάβησης οι δικηγόροι σας βοηθούν καθοριστικά.
Είναι αυτοί που διατυπώνουν εγγράφως το ενημερωτικό σημείωμα που υποχρεωτικά υπογράφετε, όταν αυτό προβλέπεται από τον νόμο προκειμένου να γίνει δεκτή η αγωγή σας.
Σας ενημερώνουν για το ποιες υποθέσεις υποχρεωτικά υπάγονται στην αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης.
Στην περίπτωση μάλιστα των εταιριών, ο νόμιμος εκπρόσωπος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο με εξουσιοδότηση και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και αυτός μπορεί να είναι ο δικηγόρος- νομικός παραστάτης με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.
Οι δικηγόροι σας συνεργάζονται άμεσα μαζί μου τόσο πριν την διαδικασία όσο και κατά την διάρκεια αυτής.
Πριν προκειμένου να με ενημερώσουν για την διαφορά.
Κατά την διάρκεια της διαδικασίας σας βοηθούν να προετοιμάσετε τις εναρκτήριες δηλώσεις σας και προσκομίζουν τα στοιχεία και τα έγγραφα που μπορεί να βοηθήσουν ώστε να επιλυθεί με τον καλύτερο τρόπο η διαφορά.
Στο διερευνητικό στάδιο σας καθοδηγούν στην επικοινωνία σας με το άλλο μέρος και αποτελούν την εγγύηση ότι όλα τα συμφέροντα σας έχουν συζητηθεί.
Στο στάδιο των διαπραγματεύσεων σας βοηθούν να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σας, να σχηματίζετε την πρόταση που καλύπτει τις ανάγκες και τα συμφέροντας σας και να την διαπραγματευτείτε με τον καλύτερο τρόπο.
Και βέβαια οι δικηγόροι σας θα διαμορφώσουν τους όρους της συμφωνίας διαμεσολάβησης και θα συντάξουν την τελική συμφωνία επίλυσης της διαφοράς, η οποία περιλαμβάνεται στο πρακτικό διαμεσολάβησης το οποίο συντάσσω και υπογράφουμε όλοι.